Riskjusterad avkastning: En guide för privatpersoner

01 november 2023 Jon Larsson

Översikt över riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning är en viktig faktor för investerare som vill utvärdera och jämföra olika placeringsalternativ. Genom att ta hänsyn till risken hos en investering kan man få en mer rättvis bild av dess prestation. I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt av riskjusterad avkastning och undersöka olika metoder för att mäta den, samt diskutera deras för- och nackdelar.

Vad är riskjusterad avkastning och vilka typer finns det?

stocks

Riskjusterad avkastning är ett mått på hur väl en investering presterar sett till den risk som är förknippad med den. Grundidén är att en högre avkastning inte nödvändigtvis är bättre om den åtföljs av en hög risk. Man kan säga att riskjusterad avkastning ger en ”kvalitetsförbättrad” bild av investeringens prestation.

Det finns flera olika metoder för att mäta riskjusterad avkastning, men några av de vanligaste är Sharpekvoten, Treynors kvot och Sortinos kvot.

– Sharpekvoten tar hänsyn till både den totala avkastningen på en investering och den genomsnittliga riskfaktorn för den. Detta ger en indikation på hur bra det förhållandet är mellan avkastning och risk.

– Treynors kvot mäter avkastningen i förhållande till den systematiska risken, som är den risk som inte kan undvikas genom diversifiering.

– Sortinos kvot fokuserar istället på den nedsida risk som är förknippad med en investering, det vill säga risken för större förluster än förväntade.

Det är viktigt att komma ihåg att olika metoder kan vara mer lämpliga för olika typer av investerare eller placeringsstrategier. Det är också värt att nämna att det inte finns någon ”rätt” metod för att mäta riskjusterad avkastning. Det beror på individuella preferenser och risktolerans.

Kvantitativa mätningar om riskjusterad avkastning

Vi rekommenderar att använda kvantitativa mätningar för att utvärdera riskjusterad avkastning. Dessa mätningar ger en objektiv och jämförbar bild av hur väl en investering presterar sett till risken.

En kvantitativ mätning kan vara Sharpekvoten, som vi nämnde tidigare. Denna kvot beräknas genom att dela differensen mellan en investeringsavkastning och riskfri ränta med standardavvikelsen, som mäter risken. Ju högre Sharpekvoten är, desto bättre anses investeringen vara i relation till risk.

Andra kvantitativa mätningar inkluderar Treynors kvot och Sortinos kvot, vilka också ger en balanserad bild av riskjusterad avkastning.

Skillnader mellan olika riskjusterade avkastningar

Även om alla typer av riskjusterad avkastning syftar till att mäta investeringens prestation sett till risken, skiljer de sig något åt i sin metodik och vad de tar hänsyn till.

Sharpekvoten fokuserar på den totala risken, både upp- och nedgångar, medan Treynors kvot tar hänsyn till den så kallade systematiska risken. Sortinos kvot, å andra sidan, fokuserar specifikt på den nedsida risken.

Det är viktigt att välja rätt mätning beroende på investeringstyp och placeringsstrategi. Det kan vara klokt att konsultera en finansiell rådgivare för att få rekommendationer som är skräddarsydda för dina behov och mål.

Historiska för- och nackdelar med olika riskjusterade avkastningar

Historiskt sett har de olika metoder för riskjusterad avkastning haft sina för- och nackdelar.

Sharpekvoten, som tar hänsyn till både upp- och nedgångar i en investering, ger en relativt väl avrundad bild av riskjusterad avkastning. Dess nackdel är dock att den baseras på historisk data och inte tar hänsyn till framtida möjligheter och risker.

Treynors kvot är bra för att bedöma hur väl en investering presterar relativt till marknaden i sin helhet. Detta kan vara användbart för aktieinvesteringar. Nackdelen är att det bara mäter systematisk risk och inte tar hänsyn till den totala risken.

Sortinos kvot, som fokuserar på den nedsida risken, är fördelaktig för investerare som är mer oroliga för stora förluster än för stora vinster. Dess nackdel är att den inte tar hänsyn till den totala avkastningen och därför kan ge en ofullständig bild.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå vilka mätningar som är mest relevanta för dina investeringar och ha en balans mellan risk och avkastning. Det kan vara klokt att använda flera mätningar och att få råd av en erfaren finansiell rådgivare.Avslutningsvis är riskjusterad avkastning en nyckelfaktor för investerare som strävar efter att få en rättvis bedömning av sina placeringar. Det finns olika metoder för att mäta den, inklusive Sharpekvoten, Treynors kvot och Sortinos kvot. Alla dessa typer har sina för- och nackdelar och det finns ingen universell ”rätt” metod. Det är viktigt att använda kvantitativa mätningar och överväga individuella preferenser och risktolerans. Genom att förstå riskjusterad avkastning kan privatpersoner fatta mer informerade beslut om sina investeringar och maximera sin avkastning samtidigt som de minimerar potentiella risker.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett mått på hur väl en investering presterar sett till den risk som är förknippad med den. Det tar hänsyn till både avkastningen och risken för att få en mer rättvis bild av investeringens prestation.

Vad är skillnaden mellan Sharpekvoten, Treynors kvot och Sortinos kvot?

Sharpekvoten fokuserar på den totala risken och tar hänsyn till både upp- och nedgångar i en investering. Treynors kvot mäter prestationen relativt till den systematiska risken, medan Sortinos kvot fokuserar specifikt på den nedsida risken. Det är viktigt att välja rätt mätning beroende på investeringstyp och placeringsstrategi.

Vilka metoder kan användas för att mäta riskjusterad avkastning?

Det finns flera metoder för att mäta riskjusterad avkastning, inklusive Sharpekvoten, Treynors kvot och Sortinos kvot. Dessa mätningar tar hänsyn till olika aspekter av risken och ger en objektiv indikation på hur bra en investering presterar sett till den risk som är förknippad med den.

Fler nyheter